Accueil > Wallonie > Actualités > Les travailleurs infra-scolarisés en Belgique : un groupe à risque parmi les (...)

Actu du

Les travailleurs infra-scolarisés en Belgique : un groupe à risque parmi les groupes à risque ?

Communiqué aux négociateurs de l’Accord interprofessionnel (ook in het Nederlands)

In het Nederlands hieronder.

« Un adulte sur 10 ne peut ni lire ni écrire un exposé simple et bref de faits en rapport avec sa vie quotidienne. » Ce constat est issu d’études menées dans plusieurs pays industrialisés, dont la Belgique. Parmi cette population en situation d’illettrisme, 57% sont à l’emploi. [1]

L’illettrisme est donc une problématique qui s’impose aux entreprises.

Les travailleurs infra-scolarisés n’ont généralement pas accès à la formation professionnelle, soit de leur fait (peur que leurs difficultés soient révélées aux yeux de tous, crainte de remise en cause de leur emploi, traumatisme résurgent d’ancien échec scolaire), soit encore du fait d’un manque de dispositifs de formation professionnelle adaptés pour ces travailleurs ayant un rapport à l’écrit difficile.

Ces travailleurs sont largement exposés aux risques d’exclusion lors de changements organisationnels, d’introduction de nouvelles procédures de travail, de modernisation d’outils, de restructurations, etc.

Or, des solutions existent pour que les travailleurs infra-scolarisés puissent entrer en formation !

La formation en alphabétisation est reconnue par la Commission d’agrément du Congé Éducation Payé.

Il est possible de prendre en compte l’infra-scolarisation des travailleurs et de lui apporter une réponse spécifique en mettant sur pied, via les fonds sectoriels, des formations d’alphabétisation à destination des travailleurs, sans perte de salaire ni surcroît de travail.

Dès lors, nous demandons aux négociateurs du prochain accord interprofessionnel de reconnaître le droit de ces travailleurs infra-scolarisés à une formation professionnelle adaptée et de recommander aux secteurs d’en assurer la mise en œuvre et la réalisation au travers de conventions collectives spécifiques ou de dispositions particulières au sein de conventions collectives sectorielles.

Nous demandons également de tout faire pour maintenir et développer un congé éducation payé qui soit le moins discriminant possible. C’est-à-dire que quelque soit le type de contrat de travail,le travailleur infra-scolarisé puisse suivre une formation en alphabétisation, sachant que les emplois à temps partiel sont fréquents dans les secteurs où la main d’œuvre est peu qualifiée.

Pour Lire et Écrire,

Jean Marie Schreuer,
Secrétaire Fédéral du MOC
Président de Lire et Écrire Wallonie

Anne Binet
Représentante de l’Interrégionale wallonne de la FGTB
Vice-Présidente de Lire et Écrire Wallonie

Pour plus d’informations, contacter Catherine Delbar,
Lire et Écrire en Wallonie. 081 24 25 00
ou catherine.delbar@lire-et-ecrire.be


Communiqué aan de onderhandelaars van het Interprofessioneel akkoord

Ondergeschoolde arbeiders in België : een risicogroep onder de risicogroepen ?

“Eén volwassene op 10 kan een eenvoudige en korte uiteenzetting van feiten in verband met zijn dagelijks leven lezen noch schrijven.” Dit blijkt uit studies die gerealiseerd werden in verschillende geïndustrialiseerde landen, waaronder België. Van deze groep analfabeten zijn er 57% tewerkgesteld. [2]

Analfabetisme is dus een problematiek die zich aan de ondernemingswereld opdringt.

Ondergeschoolde arbeiders hebben over het algemeen geen toegang tot beroepsopleidingen, hetzij door hun eigen toedoen (angst dat hun problemen algemeen kenbaar gemaakt worden, dat hun job in het gedrang komt, angst voor het terug naar boven komen van trauma’s door vroegere schoolmislukkingen), hetzij door het gebrekkige aanbod aan aangepaste beroepsopleidingen voor deze arbeiders voor wie lezen en schrijven een probleem vormt.

Deze arbeiders worden bij organisatorische maatregelen, invoering van nieuwe werkprocedures, modernisering van de werktuigen, herstructureringen, enz. in grote mate aan uitsluitingsrisico’s blootgesteld.

Er bestaan echter oplossingen om onderschoolde arbeiders toegang te geven tot een opleiding !

De alfabetiseringsopleiding is erkend door de Erkenningscommissie voor het Betaald Educatief Verlof.

Het is mogelijk om de onderscholing van de arbeiders aan te pakken en er een specifieke oplossing voor te bieden door via sectoriele fondsen alfabetiseringsopleidingen voor arbeiders op poten te zetten, zonder loonverlies noch extra werk.

Wij vragen dan ook aan de onderhandelaars van het volgende interprofessioneel akkoord om het recht van deze ondergeschoolde arbeiders op een aangepaste beroepsopleiding te erkennen en de sectoren aan te bevelen om de uitwerking en realisatie ervan te verzekeren via specifieke collectieve overeenkomsten.

Wij vragen eveneens om alles in het werk te stellen om een zo weinig discriminerend mogelijk systeem van betaald educatief verlof te behouden en verder te ontwikkelen. Dit wil zeggen dat elke ondergeschoolde arbeider, ongeacht het type arbeidscontract, een alfabetiseringsopleiding moet kunnen volgen, wetende dat deeltijdse betrekkingen gebruikelijk zijn in sectoren waar laaggeschoolde arbeid wordt verricht.

Voor Lire et Écrire,

Jean-Marie Schreuer,
Secrétaire Fédéral du MOC
Président de Lire et Écrire Wallonie

Anne Binet
Représentante de l’Interrégionale wallonne de la FGTB
Vice-Présidente de Lire et Écrire Wallonie

Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met
Catherine Delbar, Lire et Écrire en Wallonie.
081 24 25 00 catherine.delbar@lire-et-ecrire.be


[1Enquête Information Vie Quotidienne 2002-2005, réalisée en France, sur un échantillon de 10.000 personnes de la population âgée de 18 à 65 ans. Cette étude porte sur le territoire français, on peut cependant, faute d’études belges, faire un parallèle avec notre situation nationale.

[2Gegevensenquête Dagelijks Leven 2002-2005, gerealiseerd in Frankrijk, bij 10.000 personen met leeftijden tussen 18 en 65 jaar. Deze studie heeft betrekking op het Franse grondgebied maar er kan, bij gebrek aan Belgische studies, een parallel getrokken worden met onze landssituatie.